Monday, September 7, 2009

SBEM3403 Pengukuran dan Penilaian Dalam Matematik

BAHAGIAN A

Soalan 1.

Pentaksiran.

Pentaksiran ialah proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian ( Popham, 2000 ). Pentaksiran juga adalah sebahagian daripada proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, membuat skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu ( Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000 ).

Pentaksiran boleh diistilahkan satu proses mendapatkan maklumat untuk membuat pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Dari segi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, petaksiran boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah tercapai.

Penilaian.

Penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang ditetapkan itu tercapai (Gay, 1985). Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.

Penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dan keputusan profesional dalam menafsir hasil pengukuran. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar

dan kurikulum diikuti dengan proses memberi nilai atau interpretasi kepada maklumat itu . Penilaian juga dapat menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan.

Soalan 2.

Kepentingan pentaksiran dalam bilik darjah matematik.

Tujuan utama pentaksiran dilakukan di dalam bilik darjah adalah untuk mengumpul maklumat bagi memudahkan proses membuat sesuatu keputusan. Diantara kepentingan pentaksiran dalam bilik darjah matematik adalah :

2.1. Mewujudkan bilik darjah yang seimbang.

Guru mewujudkan suasana positif untuk menggalakan iklim bagi pembelajaran matematik. Peraturan dan kerjasama sentiasa diutamakan di mana pelajar yang cerdas membimbing pelajar yang lemah. Hubungan di antara guru dan pelajar pula berada dalam suasana harmoni dan saling membantu dalam pelbagai perkara.

2.2. Merancang perancangan pengajaran dan pembelajaran.

Seseorang guru memerlukan pentaksiran tentang kesilapan pengajaran yang lepas dalam menghubungkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik matematik. Satu perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan cara baru dapat diterapkan dalam pengajaran guru malah lebih berinformasi tentang keperluan pembelajaran pelajar dan membolehkan guru membaiki kaedah pengajaran sejajar dengan keperluan pelajar.

2.3. Menyediakan maklum balas dan insentif.

Maklumat pentaksiran dapat dibuat dengan merujuk buku aktiviti dan latihan pelajar. Disamping itu juga kuiz, ujian bulanan dan polio matematik boleh digunakan untuk melihat kemajuan dan kebolehan pelajar. Maklum balas ini dapat mengubah dan meningkatkan pembelajaran matematik pelajar.

2.4. Mengenal pasti masalah pelajar.

Apabila masalah pembelajaran pelajar sudah dikenal pasti, program diagnostik boleh dijalankan ke atas pelajar tersebut. Masalah pembelajaran matematik dapat dikesan dan tindakan segera dapat dilakukan bagi mengurangkan masalah pelajar.

2.5. Membuat penilaian dan pengredan kemajuan pelajar.

Penilaian seseorang pelajar dilakukan berdasarkan kepada rekod kemajuan pembelajarannya. Rujukan norma yang melibatkan perbandingan kemajuan pelajar digunakan bersama rujukan kriteria yang tidak membandingkan perbezaan itu. Pengredan juga dilakukan untuk membuat keputusan tentang pemilihan pelajar yang berbakat dan pelajar yang akan mengikuti pendidikan khas.

Soalan 3.

Pentaksiran boleh digambarkan sebagai suatu proses kitaran. Gambarkan proses pentaksiran dan terangkan secara ringkas setiap fasa dalam proses ini.

PERSEDIAAN


REFLEKSI PENAKSIRAN


PENILAIAN

Rajah 1. Proses Pentaksiran Pelajar

3.1. Fasa Persediaan

Dalam fasa persediaan, keputusan dibuat oleh murid dan guru untuk menentukan perkara yang akan dinilai juga jenis penilaian yang akan digunakan samada formatif, sumatif ataupun diagnostik. Objektif pembelajaran dan teknit sesuai digunakan untuk mengumpulkan maklumat perkembangan pelajar. Keputusan yang dibuat oleh guru akan menjadi asas kepada fasa berikutnya.

3.2. Fasa Pengumpulan Maklumat

Guru mengenalpasti strategi – strategi untuk mengumpulkan maklumat, membina dan memilih instrument, mengendalikan kepada pelajar dan mengumpulkan maklumat daripada pembelajaran pelajar yang sedang berlaku.Guru akan membuat keputusan dan pertimbangan dari sebarang unsur yang mempengaruhi instrument yang telah dibuat.

3.3. Fasa Penilaian

Guru menjelaskan maklumat pentaksiran dan membuat keputusan tentang perkembangan pelajar – pelajar. Dari penilaian yang dibuat guru akan menentukan program – program pembelajaran dan menbuat laporan kepada pelajar- pelajar, ibubapa dan pihak pentadbiran sekolah.

3.4. Fasa Refeleksi.

Guru akan membuat pertimbangan kepada fasa – fasa sebelumnya samada berjaya atau tidak. Guru juga dapat menilai penggunaan dan kesesuaian strategi pentaksiran yang telah digunakan serta membuat keputusan berkaitan kemajuan dan perubahan pengajaran dan penilaian pada masa akan datang.

Soalan 4

Terangkan dengan perkataan anda sendiri pentaksiran piawai dan pentaksiran bukan piawaian.

Pentaksiran piawai adalah pentaksiran yang diselaraskan untuk semua calon peperiksaan tanpa mengira di mana dan bila dijalankan. Markah calon diperiksa dan ditafsir dengan cara yang sama dengan tujuan untuk mendapat markah seluruh sekolah, negeri dan negara. Contoh pentaksiran piawai adalah seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Malaysian University English Entrance Examination (MUET). Semua ujian tersebut dikelolakan oleh satu Majlis Peperiksaan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pentaksiran bukan piawai ialah pentaksiran yang dijalankan disekolah yang di bina oleh guru – guru bertujuan untuk mentaksir keperluan khusus dalam kelas. Pentaksiran ini merupakan pentaksiran maklumat untuk membandingkan gred, tahun, dan tingkatan pelajar.

Soalan 5

Bagaimana anda melaksanakan teknik pentaksiran secara berterusan? Terangkan teknit ini dengan ringkas.

Teknit pentaksiran secara berterusan digunakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran biasa di dalam kelas. Guru sekolah rendah lebih banyak menggunakan teknit ini berbanding dengan guru sekolah menengah kerana pembangunan sosial dan kemahiran berkomunikasi berlaku dengan tinggi diperingkat sekolah rendah. Perlaksanaan teknit pentaksiran secara berterusan adalah seperti berikut :

i. Menulis Tugasan.

Menulis tangan dilakukan secara individu atau berkumpulan dan dilakukan dalam bentuk kontrak atau tugasan berterusan. Laporan bertulis di buat setelah pelajar membuat perbentangan atau persembahan. Penilaian dilakukan oleh guru untuk menilai kandungan, kemahiran , sikap dan proses penulisan dijalankan. Penilaian kendiri dan penilaian rakan sebaya dilakukan bersama penilaian guru untuk membuat laporan bertulis.

ii. Pembentangan atau persembahan.

Pembentangan atau persembahan dilakukan secara individu atau kumpulan di dalam stesen- stesen pentaksiran kontrak, pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Senarai semak, skala pemeringkatan dan rekod anecdotal digunakan untuk merekod maklumat pentaksiran.

iii. Kerja Rumah.

Kerja rumah adalah tugasan pelajar yang disempurnakan pada waktu lapang di luar kelas. Aktiviti pembelajaran individu seperti menjawab soalan, penyempurnaan laporan dan penyediaan isi pembentangan adalah teknit pentaksiran dan kaedah pengajaran. Teknit ini dapat mentaksirkan prestasi pelajar melalui penggunaan skala pemeringkatan, senarai semak atau rekod anecdotal. Antara kriteria pentaksiran berterusan dilihat dalam kerja rumah adalah :

· Memahami tujuan

· Menunjukkan kefahaman.

· Ukuran untuk pentaksiran berterusan.

· Maklumbalas bagi pentaksiran berterusan.

BAHAGIAN B

Soalan 1.

(a) Terangkan istilah – istilah berikut: kesahan, kebolehpercayaan dan kebolehlaksanaan.

Kesahan.

Kesahan bermaksud keboleh ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston, 1982; Sax & Newton,1977). Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, sesuatu ujian itu dikatakan sah, sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Dalam konteks Pembelajaran Masteri, ujian yang terlibat ialah praujian dan pascaujian.

Kebolehpercayaan.

Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan, ketepatan, dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan), tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan.

Kebolahlaksanaan.

Kebolehlaksanaan adalah berhubung rapat dengan bentuk soalan ujian

itu sesuai dalam lingkungan masa dan batas kajian. Hasil ujian akan memberi gambaran berhubung dengan pembinaan ujian.

(a) Berikan empat cara untuk memastikan kesahan sesuatu pentaksiran.

I. Mestilah ada kenyataan yang jelas mengenai tujuan atau hasil pembelajaran sesuatu kursus.

II. Objektif atau hasil pembelajaran sesuatu kursus ialah untuk mengukur sama ada tercapai atau tidak.

III. Pentaksiran haruslah mengambil contoh dari kebolehan pelajar dalam kebanyakan objektif atau hasil pembelajaran.

IV. Memastikan keselamatan dan pengawasan yang mencukupi dalam menjalankan ujian bagi mengelakkan penipuan.

Soalan 2.

Terangkan dengan perkataan anda sendiri : Pentaksiran Matematik Autentik.

Pentaksiran Matematik Autentik adalah satu kurikulum matematik baru yang merentas sempadan dunia dan logistik yang mengandungi penetapan yang berstruktur dan berbeza dengan penetapan biasa di dalam kelas sebelumnya. Kurikulum tersebut mengabungkan topik matematik lama, baru dan akan datang yang kaya dengan pelbagai masalah berbentuk situasi yang aktif dan berkait rapat dengan pelajar.

Pembelajaran situasi ini dan masalah situasi kehidupan sebenar merangkumi:

  1. Berfikir dan memberi alasan.

Pelajar terlibat dalam aktiviti – aktiviti mengumpul data, menjelajah, menyiasat, menterjemah dan memberi alasan.

  1. Penetapan – penetapan.

Pelajar belajar secara individu atau kumpulan.

  1. Bahan Matematik.

Menggunakan simbol, jadual, graf, kalkulator, komputer, internet dan alat manipulatif.

  1. Sikap sendiri dan pengambilalihan tempat.

Perumpamaan, kebiasaan sendiri dan tindakbalas, penyertaan – penyertaan dan minat.

Pelajar bekerja membina pengetahuan baru yang berkait rapat dengan pengetahuan utama mereka. Guru hanya berperanan sebagai pemudah cara menolong pelajar – pelajar untuk mencapai keupayaan matematik . Pentaksiran Matematik Autentik diharapkan menjadi bahagian pengajaran yang berintegrasi sebagai alat untuk mengumpul data dan mengikut arahan.

Bibliografi

Atan Long ( 1982 ).Psikologi Pendidikan . Kuala lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assoc Prof.Dr.Rohani Ahmad Tarmizi ( 2009 ) . SBEM3403 Measurement and

Evaluation in Mathematics ( 7th.ed ) . Seri Kembangan , Selangor : Meteor Doc.Sdn.Bhd.

Ee Ah Meng ( 1993 ). Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu ( 2nd.ed ) . Kuala Lumpur

: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Gay, L.R (1985). Educational and evaluation and measurement. Competencies for analysis and application. 2nd ed. Charles E. Merril.

Lee Shok Mee dan Mook Soon Sang.(1989). Pengujian dan penilaian dalam pendidikan. Kuala Lumpur ,Kumpulan budiman.

Mok Soon Sang ( 1994 ).Penilaian,Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan .

Subang Jaya,Selangor : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Mok Soon Sang & Siew Fook Cheong( 1988 ). Pengajaran dan Pembelajaran

Matematik untuk Peringkat Sekolah Rendah (4th.ed). Petaling Jaya,Selangor : Longman Malaysia Sdn.Bhd.

Mokhtar Ismail ( 1995 ).Penilaian di Bilik Darjah . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Popham, W.J. (2000). Testing : What every parent should know about school tests. London: Allyn & Bacon.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). Penilaian kendalian sekolah.

Stufflebeam, D.L. (1971). “Evaluations enlightment for decision making” in Beatty, W.H (Ed.) Improving educational assessment and an inventory of measures of affective behavior. Washington D.C: ASCD

Siti Rahayah Ariffin. (2003). Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan

Penilaian. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Soon Sang, Mok (1996) Pengajian Matematik untuk Diploma Perguruan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Tan Hui Ling & Ee Ah Meng ( 1996 ). Penilaian dalam Proses Pendidikan (Asas

Pendidikan 3) .

Shah Alam,Selangor : Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Yap Yee Khiong , Wan Chwee Seng & Ismail Abu Bakar ( 1989 ). Pengukuran dan

Penilaian dalam Pendidikan ( 3rd.ed ). Petaling Jaya , Selangor : Longman Malaysia.

http://www.geocities.com/gardner02_6/sinopsis_shakir.htm .2.7.2009

http://www.geocities.com/kheru2006/v.htm.3.7.2009

No comments:

Post a Comment